Information om personuppgifter

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), som den också kallas, är den lag som reglerar hur kommunen och andra aktörer får behandla personuppgifter. I dataskyddsförordningen framgår även att personuppgifter inte får bevaras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Läs mer och allmänt om kommunens behandling av personuppgifter på vår webbplats kramfors.se.

 

Vad menas med personuppgifter?

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adresser och personnummer, men även foton, ljudinspelningar, registreringsnummer och kundnummer. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Vad är ”behandling av personuppgifter”?

Med behandling avses all form av hantering av personuppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, användning, lagring, bearbetning, överföring, radering eller sammanställning av personuppgifter.

 

Varför behandlar vi personuppgifter?

Personuppgifterna behandlas för att identifiera berörda personer, för kommunikation och för att kunna handlägga dina ärenden. Personuppgifter får bara samlas in för särskilt angivna syften och får sedan inte användas för helt andra syften. För att behandla personuppgifter krävs stöd i en rättslig grund. Personuppgifter får exempelvis behandlas för att fullgöra ett avtal eller en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

 

Får man vara anonym?

Ja, man kan i vissa e-tjänster välja att vara anonym och behöver då inte lämna sina personuppgifter. När du väljer att vara anonym kan vi inte återkomma till dig med svar. Om det är möjligt att vara anonym i en e-tjänst, framgår det av beskrivningen under rubriken "Behandling av personuppgifter" på e-tjänstens förstasida.

 

Vilka rättigheter har den registrerade?

Du som någon gång lämnat personuppgifter till kommunen eller du som vill undersöka vilka uppgifter som behandlas om dig, kan begära att få veta det. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-postadressen kommun@kramfors.se.

Enligt Dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få sina personuppgifter borttagna eller raderade vid särskilda omständigheter. Detta får dock inte göras i strid med gällande arkivlagstiftning. Personuppgifter kan heller inte raderas om kommunen har ett gallringsbeslut som säger att det ska finnas längre än vad den registrerade vill eller att informationen ska bevaras. Det måste finnas ett fastställt gallringsbeslut för att i så fall ta bort informationen. Läs mer om den registrerades rättigheter på vår webbplats kramfors.se och mer utförligt hos Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Personuppgifter i e-tjänster och blanketter

Under rubriken "Behandling av personuppgifter" på e-tjänstens förstasida, finns den information som gäller för e-tjänsten och i förekommande fall motsvarande blankett.

 

Mina sidor

Under valet Ärenden på Mina sidor visas en historik över dina sparade, pågående och avslutade ärenden. Dina personuppgifter kan förekomma bland dessa ärenden. Det är endast du som kan se dessa ärenden. Kommunen tillhandahåller denna tjänst som en service till dig som medborgare eller företagare. Om du vill ta bort pågående eller avslutade ärenden ombeds du ta kontakt med den personuppgiftsansvarige för respektive e-tjänst, se kontaktuppgifter på e-tjänstens förstasida.