Information om personuppgifter

Dataskyddsförordningen, även känd som GDPR (General Data Protection Regulation), är den lag som reglerar hur kommunen och andra aktörer får hantera personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen får personuppgifter inte bevaras längre än nödvändigt för det avsedda ändamålet.

Läs mer och allmänt om kommunens behandling av personuppgifter på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter inkluderar alla typer av information som kan kopplas till en levande individ. Det kan vara namn, adresser, personnummer, foton, ljudinspelningar, registreringsnummer och kundnummer. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

 

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter omfattar all hantering av sådana uppgifter. Varje åtgärd som utförs med personuppgifter utgör en behandling, oavsett om den sker automatiskt eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, användning, lagring, bearbetning, överföring, radering och sammanställning av personuppgifter.

 

Varför behandlar vi personuppgifter?

Personuppgifter behandlas för att identifiera individer, för kommunikation och för att handlägga ärenden. Personuppgifter får bara samlas in för specifika syften och får inte användas för andra syften. För att behandla personuppgifter krävs stöd i en rättslig grund. Personuppgifter får exempelvis behandlas för att fullgöra ett avtal eller en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

 

Anonymitet

I vissa e-tjänster kan du välja att vara anonym och behöver då inte lämna dina personuppgifter. Om anonymitet är möjligt i en e-tjänst, framgår det i beskrivningen under rubriken "Behandling av personuppgifter" på e-tjänstens förstasida.

 

Vilka rättigheter har den registrerade?

Du som någon gång lämnat personuppgifter till kommunen eller du som vill undersöka vilka uppgifter som behandlas om dig, kan begära att få veta det. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-postadressen kommun@kramfors.se.

Enligt Dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få sina personuppgifter borttagna eller raderade vid särskilda omständigheter. Detta får dock inte göras i strid med gällande arkivlagstiftning. Personuppgifter kan heller inte raderas om kommunen har ett gallringsbeslut som säger att det ska finnas längre än vad den registrerade vill eller att informationen ska bevaras. Det måste finnas ett fastställt gallringsbeslut för att i så fall ta bort informationen. Läs mer om den registrerades rättigheter på vår webbplats kramfors.se och mer utförligt hos Integritetsskyddsmyndigheten (länkarna öppnas i nytt fönster).

 

Personuppgifter i e-tjänster och blanketter

Under rubriken "Behandling av personuppgifter" på e-tjänstens förstasida, finns den information som gäller för e-tjänsten och i förekommande fall motsvarande blankett.

 

Mina sidor

Under valet Ärenden på Mina sidor visas en historik över dina sparade, pågående och avslutade ärenden. Dina personuppgifter kan förekomma bland dessa ärenden. Det är endast du som kan se dessa ärenden. Kommunen tillhandahåller denna tjänst som en service till dig som medborgare eller företagare. Om du vill ta bort pågående eller avslutade ärenden ombeds du ta kontakt med den personuppgiftsansvarige för respektive e-tjänst, se kontaktuppgifter på e-tjänstens förstasida. 

Länk till Mina sidor - ärenden (länken öppnas i ett nytt fönster).