Inackorderingstillägg - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vem kan få inackorderingstillägg

Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det är du fyller 20 år förutsatt att

  • du ska studera i gymnasieskola
  • du ska studera på heltid

Om du är antagen enligt frisök, det vill säga i mån av plats, kan du inte söka inackorderingstillägg. 

Inackorderingstillägg beviljas om du på grund av lång (minst 45 km) eller besvärlig resväg (minst 3 timmars restid/dag) behöver inackordera dig på skolorten. I undantagsfall kan du få inackorderingstillägg för inackordering på hemorten. Det måste då finnas speciella skäl. Tillägget inkluderar även bidrag till hemresor.

När ska ansökan göras

Tillägget söks inför varje nytt läsår, senast den sista augusti. Ansökan inkommen efter 1:a oktober behandlas inte retroaktivt.

Ansökan kan inte behandlas utan inackorderingsadress. Vänta alltså med din ansökan till dess du vet var du skall bo.

Studier vid friskola eller ansökan om extra tillägg

Om du ska studera vid friskola söker du inackorderingstillägg via Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Ansökan om extra tillägg söks också via CSN.

Bidragets storlek

Inackorderingstillägg utgår med 1/30 av prisbasbeloppet (Socialförsäkringsbalken (2010:110) 2 kap. 6-7 §§) avrundat till närmast lägre 10-tal kronor enligt beslut i Bildningsnämnden, Kramfors kommun. För närvarande innebär det 1750 kronor per månad. Tillägget betalas ut 9 månader per läsår (september-maj).

Beslut om inackorderingstillägg sänds till den vårdnadshavare som står som utbetalningsmottagare.

OBS! Inackorderingstillägg och resetillägg/busskort för dagliga resor kan inte utgå samtidigt. En elev kan därför aldrig ansöka om bägge bidragen.

Ansökan om inackorderingstillägg

Ansökan görs i denna e-tjänst. Om du inte har möjlighet att göra detta kan blankett beställas från Ådalsskolan. Se kontaktperson och telefonnummer nedan.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Studier i gymnasieskola
  • Studier på heltid
  • Lång resväg (minst 45 kilometer)
  • Besvärlig resväg (minst tre timmars resväg per dag)
  • Vid gemensam vårdnad krävs signering av båda vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa