Inackorderingstillägg - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vem kan få inackorderingstillägg

Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det är du fyller 20 år förutsatt att

 • du ska studera i gymnasieskola
 • du ska studera på heltid

Om du är antagen enligt frisök, det vill säga i mån av plats, kan du inte söka inackorderingstillägg. 

Inackorderingstillägg beviljas om du på grund av lång (minst 45 kilometer) eller besvärlig resväg (minst 3 timmars restid per dag) behöver inackordera dig på skolorten. I undantagsfall kan du få inackorderingstillägg för inackordering på hemorten. Det måste då finnas speciella skäl. Tillägget inkluderar även bidrag till hemresor.

När ska ansökan göras

Tillägget söks inför varje nytt läsår, senast 31 augusti. Ansökan inkommen efter 1 oktober behandlas inte retroaktivt.

Ansökan kan inte behandlas utan inackorderingsadress. Vänta alltså med din ansökan till dess du vet var du skall bo.

Studier vid friskola eller ansökan om extra tillägg

Om du ska studera vid friskola söker du inackorderingstillägg via Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Ansökan om extra tillägg söks också via CSN.

Bidragets storlek

Inackorderingstillägg utgår med 1/30 av prisbasbeloppet (Socialförsäkringsbalken (2010:110) 2 kap. 6-7 §§) avrundat till närmast lägre 10-tal kronor enligt beslut i Bildningsnämnden, Kramfors kommun. För närvarande innebär det 1 750 kronor per månad. Tillägget betalas ut 9 månader per läsår (september-maj).

Beslut om inackorderingstillägg sänds till den vårdnadshavare som står som utbetalningsmottagare.

OBS! Inackorderingstillägg och resetillägg/busskort för dagliga resor kan inte utgå samtidigt. En elev kan därför aldrig ansöka om bägge bidragen.

Ansökan om inackorderingstillägg

Ansökan görs i denna e-tjänst. Om du inte har möjlighet att göra detta kan blankett beställas från Ådalsskolan. Se kontaktperson och telefonnummer nedan.

Om flerpartssignering i e-tjänsten 

Om barnet har två registrerade vårdnadshavare så måste både du som genomför e-tjänsten och den andra vårdnadshavaren signera samma ärende digitalt med e-legitimation.

Så här går det till:

 1. När du som genomför e-tjänsten är klar och har signerat ärendet i steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfrågan till den andra vårdnadshavaren i form av e-post och/eller SMS. Vårdnadshavare nummer två kan klicka på länken i mejlet eller SMS:et och blir då ombedd att logga in i Kramfors kommuns e-tjänstportal med sin e-legitimation.
 2. När vårdnadshavare nummer två har loggat in med sin e-legitimation i e-tjänsteportalen så hamnar personen på granskningssidan för det aktuella ärendet och kan granska uppgifterna. Om uppgifterna stämmer så ska personen klicka på "Signera"-knappen som ligger längst ner på granskningssidan.
 3. Vårdnadshavare nummer två ska nu signera ärendet med sin e-legitimation. Efter att vårdnadshavare nummer två har signerat ärendet så skapas ärendet upp och registreras hos kommunen. 

Om du är osäker på att ärendet faktiskt har signerats av båda parter så kan du logga in på Mina sidor och se vilken status ärendet har. Om ärendet har statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra vårdnadshavaren ännu inte signerat ärendet.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Studier i gymnasieskola
 • Studier på heltid
 • Lång resväg (minst 45 kilometer)
 • Besvärlig resväg (minst tre timmars resväg per dag)
 • Vid gemensam vårdnad krävs signering av båda vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa