Fiskevårdande åtgärder - bidragsansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan föreningar ansöka om tre olika bidrag för fiskevårdande åtgärder. 

  • Grundbidrag för administration utgår med 600 kronor per kalenderår. Ansök senast den 1 mars.
     
  • Bidrag till inplantering av fisk utgår med högst 10 procent av den totala kostnaden vid inplantering av fisk. Ansök senast den 1 mars. Fritidsenheten ska godkänna ansökan före arbetets utförande. bidraget utbetalas efter att arbetet utförts.
  • Övrigt stöd kan utgå för särskilda ändamål som underhåll och förbättringar av anläggningar, övriga fiskevårdsåtgärder med mera. Preliminär ansökan görs senast den 1 april och 1 september varefter prövning sker. Till ansökan ska bifogas kostnadsberäkning samt redogörelse för avsikten med bidragsändamålet. Slutlig ansökan med redovisning av faktiska kostnader ska ske senast två kalenderår därefter.

Utbetalning 

Utbetalning av bidrag sker endast till föreningens plusgiro- eller bankgirokonto.

 

Kontakt

Annica Sundqvist
annica.sundqvist@kramfors.se
0612-800 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa