Fiskevårdande åtgärder - bidragsansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan föreningar ansöka om tre olika bidrag för fiskevårdande åtgärder. 

 • Grundbidrag för administration utgår med 600 kronor per kalenderår. Ansök senast den 1 mars.
   
 • Bidrag till inplantering av fisk utgår med högst 10 procent av den totala kostnaden vid inplantering av fisk. Ansök senast den 1 mars. Fritidsenheten ska godkänna ansökan före arbetets utförande. bidraget utbetalas efter att arbetet utförts.
 • Övrigt stöd kan utgå för särskilda ändamål som underhåll och förbättringar av anläggningar, övriga fiskevårdsåtgärder med mera. Preliminär ansökan görs senast den 1 april och 1 september varefter prövning sker. Till ansökan ska bifogas kostnadsberäkning samt redogörelse för avsikten med bidragsändamålet. Slutlig ansökan med redovisning av faktiska kostnader ska ske senast två kalenderår därefter.

Utbetalning 

Utbetalning av bidrag sker endast till föreningens plusgiro- eller bankgirokonto.

Om flerpartsignering i e-tjänsten

Om du som registrerar ansökan är en annan person än ordförande/firmatecknare så används så kallad flerpartssignering i e-tjänsten. Efter att ordförande/firmatecknare signerat ansökan skickas ärendet in och kan hanteras av kommunen.

Så här går det till:

 1. I e-tjänsten uppger du kontaktuppgifter till ordförande/firmatecknare som i och med detta blir andra part (medsökande) i ärendet.
 2. När du är klar med ärendet och signerar det i steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfrågan till den andra parten i form av e-post och/eller SMS.
 3. När den andra parten klickar på länken i mejlet eller SMS:et blir hen ombedd att logga in i Kramfors kommuns e-tjänstportal med sin e-legitimation. Väl inloggad visas granskningssidan för det aktuella ärendet. Den andra parten granskar ansökan, och om uppgifterna stämmer så klickar hen på "Signera"-knappen som ligger längst ner på sidan.
 4. När den andra parten signerar ärendet med sin e-legitimation skapas ärendet upp och registreras hos kommunen.

Om du är osäker på att ärendet faktiskt har signerats av båda parter så kan du logga in på Mina sidor och se vilken status ärendet har. Om ärendet har statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra parten ännu inte signerat ärendet.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Kassaberättelse
 • Organisationsnummer
 • Revisionsberättelse
 • Signering av ordförande/firmatecknare
 • Verksamhetsberättelse

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa