Ekonomiskt stöd för merkostnader vid ordinarie assistents frånvaro/sjuklönekostnad - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt 9 § 2 Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen skyldighet att ge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader i samband med ordinarie assistents frånvaro till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistenttimmar enligt Socialförsäkringsbalken (SFB).

Det innebär att kommunens skyldighet är att svara för den faktiska kostnaden som uppstått vid ordinarie assistents sjukdom, vilken motsvarar sjuklön till ordinarie personlig assistent.

Förutsättningen är dock att vikarie har anlitats, det vill säga att assistans faktiskt har utförts.

Den enskilde måste ansöka hos kommunen vid varje tillfälle. I ansökan ska framgå vad ansökan avser för period och vilken merkostnad som yrkas. Vidare behövs kompletta uppgifter och underlag som styrker att merkostnad uppstått.

Den enskilde kan genom fullmakt ge sin assistansanordnare rätt att ansöka, ta del av be slut och ta emot ekonomisk ersättning.

En ansökan om ekonomisk ersättning handläggs som ett vanligt LSS-ärende och beslut fattas om insatsen enligt 9 § 2 LSS.

Vi eventuella oklarheter kan kompletteringar till ansökan begäras.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fullmakt
  • Sjukfrånvaroanmälan
  • Kopia på löneutbetalning
  • Tidrapport till Försäkringskassan
  • Sammanställning över faktisk merkostnad
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa