Bygg- och exploateringskartan

LÄS MER

Sök fram din tomt via adress eller fastighetsbeteckning i Bygg- och exploateringskartan

Byggande regleras i plan- och bygglagen. Utöver generella bestämmelser kan ett område regleras genom detaljplan eller områdesbestämmelser för sammanhållen bebyggelse. Det kan avgöra vad du behöver söka bygglov för och vad du kan få bygglov för. Andra bestämmelser, som exempelvis vattenskyddsområden, fornlämningar eller strandskydd regleras i andra lagar och kan också påverka ditt bygglov.

I bygg- och exploateringskartan kan du se en enklare sammanfattning av detaljplaner och andra bestämmelser i Kramfors kommun. För att få en fullständig version av en detaljplan ber vi dig höra av dig till vår miljö- och byggavdelning för att få den rätta handlingen.  

Kontakt

Mohammad Alobid
mohammad.alobid@kramfors.se
0612-800 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kramfors.se